آسانسور صعود صنعت رامشینی

تـــولـــیـــد کـــنـــنـــده انـواع قــطــعــات آســانـــســـور

مـشـاوره، طـراحـی، نـصـب و راه انـدازی انواع آسانسور و بالابر

ساخـت انـواع فــلـکـه هـای هـرزگـرد، گـــیـــرلــس 20 تا 60

ســـاخــت انــواع کــفـشــک هــای چــدنی T16، T9، T5

تولید انواع فنر درب، براکت و نبشی، قلاب سربکسل، لقمه و ...

تـــولــیــد انــواع چــدن هــای خــاکــســتــری و داکــتــیــل